Speech

ရခိုင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း

(၂၂-၂-၂၀၁၉)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲသို႔ ႂကြေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ သဘာဝအလွတရားမ်ားကို အေျချပဳၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ က႑အသီးသီးမွပုဂၢိဳလ္မ်ား အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ယေန႔ အခမ္းအနားမွ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ Japan International Cooperation Agency (JICA) ႏွင့္ Japan External Trade Organization (JETRO)တို႔ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ယေန႔က်င္းပတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲဟာ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပတာ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးမဟုတ္တာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တြင္လည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပသြား ႏိုင္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆက္ဆံေရး ရွိတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားကို ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အထူးပင္ေက်နပ္ပီတိျဖစ္မိပါတယ္။ ယေန႔ပြဲမွသည္ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာေစ႐ုံ သာမက ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္မာ ေစၿပီး၊ က႑ေပါင္းစုံမွ လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးကိုပါ ပိုမိုခိုင္မာလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးတံခါးကို ႏိုင္ငံတကာမွ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိတဲ့အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ ခန္႔မွန္းရလြယ္ေသာ၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေသာ၊ ေဖာ္ေ႐ြေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ေကာင္း ျဖစ္လာေစေရးကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ တိုတိုေျပာရရင္ အားလုံးကိုႀကိဳဆိုတဲ့ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကို ကၽြန္မတို႔ ေဖၚေဆာင္လိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း၊ ပညာေရးက႑ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္သုံးစြဲျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္စနစ္ တည္ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ေငြေပးေခ်မႈမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ိဳးအစားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးေခ်ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ တိက်ေသာ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ ခ်ည္မၽွင္စမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို အဆိုပါခ်ည္မၽွင္စမ်ားျဖင့္ ရက္လုပ္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ကမၻာ့ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားရဲ႕ ရလဒ္အေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တိုးတက္မႈဟုဆိုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆.၂% တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး က႑အားလုံးတစ္ေျပးညီတိုးတက္ရန္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးတိုးတက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းလာမႈရဲ႕ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ စီးပြားေရး အလားအလာေတြကိုေတာ့ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ထုတ္ေဖာ္အသုံးမခ်ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္မႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မ်ားျပားစြာ တည္ရွိေနတဲ့ အလားအလာေကာင္းမ်ားထက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာျဖစ္ပြားတဲ့ တင္းမာမႈမ်ားကိုသာ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အာ႐ုံထားေနခဲ့တာ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႀကီးေလးတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနတာကို လက္ခံၿပီး ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသြားရန္ လိုအပ္ ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရတာဝန္ယူစဥ္မွစတင္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံး ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတရွိေစေရးအတြက္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကၽြန္မတို႔ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပလိုပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရး တည္တံ့ေစရန္ တိုးတက္ေတြရရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ယခုျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခိုင္မာတဲ့အုတ္ျမစ္ခ်ေပးတဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

တာဝန္ယူရွိမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအနာဂတ္ အလားအလာေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းဆီ တြန္းတင္ရန္အတြက္ အေရးပါတဲ့အခန္း က႑မွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပည့္ရွိေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြၿပီး ၎တို႔ေဒသရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စိတ္အား ထက္သန္ေနတဲ့ ျပည္သူမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑မွ အသုံးျပဳလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးတိုင္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Invest Myanmar Summit 2019 မွာ လမ္း၊ ေလဆိပ္၊ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအထိ ပါဝင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ စီမံကိန္းအသစ္ေတြကို မၽွေဝခဲ့ ပါတယ္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းဘဏ္တြင္ ပါဝင္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ား စတင္သည့္ အခါ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္႐ြက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံးေသာ အေလ့အထစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝစြာ စီမံခန္႔ခြဲ ထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈနဲ႔ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစမႈတို႔အတြက္ အဓိက အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ေဒသရွိလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကြင္းဆက္မ်ားကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားနဲ႔ နာမည္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားနဲ႔ ေဒသခံမ်ားကို အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျပည္သူမ်ားအားလုံး သာတူ ညီမၽွ ခြဲေဝခံစားႏိုင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ အစဥ္တစိုက္ ဦးစားေပးေျပာၾကားခဲ့သလို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္တကြ အထူးအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရအေနျဖင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရင္းအထူးအားျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိ ပါတယ္။ တစ္ဦးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟာ အားလုံးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈကိုပံ့ပိုးႏိုင္ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေမၽွာ္မွန္းအေျချပဳ ထားသည့္ စိတ္ရင္းေကာင္း၊ မွန္ကန္ေသာ အသိ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ တီထြင္ဖန္တီး မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အားလုံးမွာတာဝန္ရွိပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ သူမ်ားရဲ႕ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္”နဲ႔ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵတို႔ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ က်က် စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းမႈစြမ္းအားကို ယူေဆာင္ေပးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ရဲ႕ စြမ္းအားမ်ားနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ သူတို႔ရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈေတြက အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူ သတိမမူမိႏိုင္ေသာ အရာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းကို ရခိုင္ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္ေနပါတယ္။

အလားအလာေကာင္းရွိတဲ့ အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုကေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မာန္ေအာင္ကၽြန္းမွာရွိတဲ့ မပ်က္စီးေသးဘဲ သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနတဲ့ ကမ္းေျခမ်ားကလည္း သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျချပဳေနရာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရန္ အခ်ိန္အခါသင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ေျမာက္ဦးေဒသကို ယူနက္စကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ အမည္စာရင္းသတ္မွတ္ခံရရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေျမာက္ဦးေဒသဟာ လူသိနည္းၿပီး ေရွးရခိုင္မင္းမ်ား၏ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ရာ အလွတရားမ်ားျဖင့္ ခမ္းနားေသာ ဗိသုကာလက္ရာ မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ထုံမြမ္းထားေသာ ကမၻာတြင္ေဖာ္ထုတ္ရန္ က်န္ေနေသးသည့္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာေဒသႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ရခိုင္မင္းမ်ား၏ ႂကြယ္ဝလွေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုသုခုမဆိုင္ရာ ထြန္းကားခံ့ညားထည္ဝါမႈ ျပယုဂ္ကို ျပင္ပကမၻာမွ ပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ က႑မ်ားမွာပါဝင္ပါတယ္။ ေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အလား အလာေကာင္းမြန္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားမွ စီးပြားျဖစ္ စတင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္မိပါ တယ္။ အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕အပိုင္းကို အသုံးခ်ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လၽွပ္စစ္မီး ပိုမိုရရွိေရး ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္ကုန္မ်ားအား တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလားအလာေကာင္း မ်ားဟာ မ်ားျပားၿပီး ထပ္မံ၍ လည္း တိုးပြားလာႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရင္းတစ္ဖက္တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးလြယ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထပ္မံ၍ ထိခိုက္ေစျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ကၽြန္မတို႔ အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာကိုင္တြယ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္မအေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတိုင္း ေရလုပ္ငန္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပထဝီအေနအထားအရ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အဖိုးတန္ ဒီေရေတာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆုံး႐ႈံး ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည့္ တရားမဝင္စီးပြားျဖစ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အတားအဆီးမရွိ တိုးပြား လာေနမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ အားလုံးမွလည္း သဘာဝအလွမ်ား ႏွင့္ ငပလီရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ အလွတရားမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ ကိုလည္း ေမၽွာ္လင့္ေနမယ္လို႔ ကၽြန္မယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သယံဇာတႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝအဆင့္ျမင့္မားမႈ၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ တာဝန္ ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္မိပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္းက်င္တြင္ အခ်ိန္ေနာက္က် ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အႀကံတူ ေနာက္လူသာစၿမဲ ဆိုသည့္အတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ထိုအက်ိဳး ေက်းဇူးကိုခံစားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး အျခားသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ အမွားအယြင္း မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္သစ္မ်ားအား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾကရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏ မပ်က္မစီးတည္ရွိေနေသးေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကို ေလးစားေသာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား မိမိတို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာင္း ခ်ီးေပးကာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံမႈေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိအေနျဖင့္ ယေန႔က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေစမည္ သာမက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတြင္ အထင္ကရ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု တင္ႏိုင္မည္ဟူ၍ ေမၽွာ္လင့္မိပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

(Zawgyi Version)

———————————————————————————————————————————-

ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၂၂-၂-၂၀၁၉)

ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲသို့ ကြွရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တော်များကို ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ သဘာဝအလှတရားများကို အခြေပြုပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးမှပုဂ္ဂိုလ်များ အတူတကွ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခွင့်အလမ်း များကို ယနေ့ အခမ်းအနားမှ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်အောင် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရခိုင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ Japan International Cooperation Agency (JICA) နှင့် Japan External Trade Organization (JETRO)တို့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားလိုပါတယ်။

ယနေ့ကျင်းပတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတာ ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးမဟုတ်တာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောင်တွင်လည်း နှစ်စဉ်ကျင်းပသွား နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆက်ဆံရေး ရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ကိုယ်စားလှယ် အများအပြားကို မြင်တွေ့ရတဲ့အတွက် အထူးပင်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ယနေ့ပွဲမှသည် ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာစေရုံ သာမက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုခိုင်မာ စေပြီး၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးကိုပါ ပိုမိုခိုင်မာလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်မတို့ရဲ့ စီးပွားရေးတံခါးကို နိုင်ငံတကာမှ ဝင်ရောက်နိုင်အောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် မူဝါဒများ၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်း နိုင်ငံတကာ အလေ့အထများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ညှိနှိုင်းလျက်ရှိတဲ့အပြင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ခန့်မှန်းရလွယ်သော၊ လွယ်ကူချောမွေ့သော၊ ဖော်ရွေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်းကျင်ကောင်း ဖြစ်လာစေရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ တိုတိုပြောရရင် အားလုံးကိုကြိုဆိုတဲ့ စီးပွားရေးဝန်းကျင်ကို ကျွန်မတို့ ဖေါ်ဆောင်လိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေသစ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဥပဒေသစ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်များ၏ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ပေးခြင်း၊ ပညာရေးကဏ္ဍကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ကဏ္ဍများတွင် အစိုးရအသုံးစရိတ်များ တိုးမြှင့်သုံးစွဲခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်စနစ် တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ငွေပေးချေမှုများ အတွက် နိုင်ငံခြားငွေ အမျိုးအစားများ တိုးချဲ့ပေးချေခွင့်ပြုခြင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး အတွက် တိကျသော အစီအမံများချမှတ်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး များသည် ခိုင်မာသော ချည်မျှင်စများဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက် ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းကို အဆိုပါချည်မျှင်စများဖြင့် ရက်လုပ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစီမံကိန်းသည် ကမ္ဘာ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် စီမံကိန်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အားသွန်ခွန်စိုက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများရဲ့ ရလဒ်အနေဖြင့် သိသာထင်ရှားတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုးတက်မှုဟုဆိုရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၆.၂% တိုးတက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ကဏ္ဍအားလုံးတစ်ပြေးညီတိုးတက်ရန်နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများတွင် အများဆုံးတိုးတက်ရန် ခန့်မှန်းထားပါတယ်။

ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုပွင့်လင်းလာမှုရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးများကို ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ စီးပွားရေး အလားအလာတွေကိုတော့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ထုတ်ဖော်အသုံးမချနိုင်သေးပါဘူး။ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ အာရုံစိုက်မှုက ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း များပြားစွာ တည်ရှိနေတဲ့ အလားအလာကောင်းများထက် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ တင်းမာမှုများကိုသာ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းစွာ အာရုံထားနေခဲ့တာ ကာလရှည်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကြီးလေးတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများရှိနေတာကို လက်ခံပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားရန် လိုအပ် ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အစိုးရတာဝန်ယူစဉ်မှစတင်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျသော လိုအပ်ချက်တွေကို အမျိုးသားအဆင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအဖြစ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်သူများအားလုံး ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သဟဇာတရှိစေရေးအတွက်ဟူသော ရည်မှန်းချက်ဖြင့် လုံခြုံရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာကိုဖီအာနန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ ကျွန်မတို့ အစွမ်းကုန်အားထုတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေများကို တင်ပြလိုပါတယ်။ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး တည်တံ့စေရန် တိုးတက်တွေရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ယခုပြပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီးကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ချပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

တာဝန်ယူရှိမှုရှိပြီး ကောင်းမွန်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မယ့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအနာဂတ် အလားအလာဖော်ဆောင်ရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဆီ တွန်းတင်ရန်အတွက် အရေးပါတဲ့အခန်း ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရသေးတဲ့ အခွင့်အလမ်းများ အပြည့်ရှိနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဖော်ထုတ်ပြသပေးသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခင်မင်ရင်းနှီးဖော်ရွေပြီး ၎င်းတို့ဒေသရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စိတ်အား ထက်သန်နေတဲ့ ပြည်သူများက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကြိုဆိုလျက်ရှိပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ငွေကြေးတိုင်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့လက နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၀၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Invest Myanmar Summit 2019 မှာ လမ်း၊ လေဆိပ်၊ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများမှ စက်မှုဇုန်များနှင့် မြို့သစ်များ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများအထိ ပါဝင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မယ့် စီမံကိန်းအသစ်တွေကို မျှဝေခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းများသည် စီမံကိန်းဘဏ်တွင် ပါဝင်ပြီး ယင်းစီမံကိန်းများ စတင်သည့် အခါ တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံးသော အလေ့အထစနစ်များနှင့်အညီ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာ စီမံခန့်ခွဲ ထားသော အထူးစီးပွားရေးဇုန်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူများအတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးနိုင်မှုနဲ့ မျှော်လင့်ချက်အသစ်များ ဖြစ်ပေါ်စေမှုတို့အတွက် အဓိက အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်း များစွာကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရခိုင်ဒေသရှိလုပ်ငန်းများနဲ့ အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကွင်းဆက်များကို ဖန်တီး ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ လာရောက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ ကုမ္ပဏီများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ လျော့ကျစေခြင်းအားဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များနဲ့ နာမည်ကောင်းများ ဖန်တီးပေးပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့ ဒေသခံများကို အပြန်အလှန် အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ပြည်သူများအားလုံး သာတူ ညီမျှ ခွဲဝေခံစားနိုင်ရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အစဉ်တစိုက် ဦးစားပေးပြောကြားခဲ့သလို အချုပ်အခြာ အာဏာနှင့်တကွ အထူးအားဖြင့် ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းတကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရအနေဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဖော်ဆောင်ပေးရင်းအထူးအားဖြင့် မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ ကဲ့သို့သော ပြည်ထောင်စုမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ တာဝန်ရှိ ပါတယ်။ တစ်ဦးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ အားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုကိုပံ့ပိုးနိုင်စေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မျှော်မှန်းအခြေပြု ထားသည့် စိတ်ရင်းကောင်း၊ မှန်ကန်သော အသိ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ တီထွင်ဖန်တီး မှုများကို ပေါင်းစပ်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။

ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် သူများရဲ့ “စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်”နဲ့ အစွမ်းကုန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် စိတ်ဆန္ဒတို့ဖြင့် ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့ ကျကျ စွမ်းဆောင်မှုများဖြင့် ပေါင်းစည်းမှုစွမ်းအားကို ယူဆောင်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ စွမ်းအားများနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ သူတို့ရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုတွေက အခြားသူများ အလွယ်တကူ သတိမမူမိနိုင်သော အရာတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကို ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ်နေပါတယ်။

အလားအလာကောင်းရှိတဲ့ အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂွမြို့နယ်နှင့် မာန်အောင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ မပျက်စီးသေးဘဲ သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့ ကမ်းခြေများကလည်း သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်း အခြေပြုနေရာတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ ရန် အချိန်အခါသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထုတ်ဖော်ရာတွင်လည်း မြောက်ဦးဒေသကို ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် စာရင်းဝင်ဒေသတစ်ခုအဖြစ် အမည်စာရင်းသတ်မှတ်ခံရရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မြောက်ဦးဒေသဟာ လူသိနည်းပြီး ရှေးရခိုင်မင်းများ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ အလှတရားများဖြင့် ခမ်းနားသော ဗိသုကာလက်ရာ များဖြင့် အသေးစိတ် ထုံမွမ်းထားသော ကမ္ဘာတွင်ဖော်ထုတ်ရန် ကျန်နေသေးသည့် ဘာသာရေး ဆိုင်ရာဒေသကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် ရခိုင်မင်းများ၏ ကြွယ်ဝလှသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုသုခုမဆိုင်ရာ ထွန်းကားခံ့ညားထည်ဝါမှု ပြယုဂ်ကို ပြင်ပကမ္ဘာမှ ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း၊ အဝတ်အထည်နှင့် အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ သစ်တောလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အတွက် အလားအလာကောင်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သော ကဏ္ဍများမှာပါဝင်ပါတယ်။ ရေနံ နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများမှာလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အလား အလာကောင်းမွန်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်များမှ စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်မှုများအား လာမည့်နှစ်များတွင် စတင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါ တယ်။ အဆိုပါအရင်းအမြစ်များမှ အချို့အပိုင်းကို အသုံးချပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် လျှပ်စစ်မီး ပိုမိုရရှိရေး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်း ထုတ်ကုန်များအား တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်ပတင်ပို့နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာရေးတွင်လည်း အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားအလာကောင်း များဟာ များပြားပြီး ထပ်မံ၍ လည်း တိုးပွားလာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဖိတ်ခေါ်ရင်းတစ်ဖက်တွင်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် ထိခိုက် ပျက်စီးလွယ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထပ်မံ၍ ထိခိုက်စေခြင်းမဖြစ်စေရန် ကျွန်မတို့ အနေဖြင့် ကောင်းစွာကိုင်တွယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်မအစောပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည့် အတိုင်း ရေလုပ်ငန်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပထဝီအနေအထားအရ ကိုက်ညီမှုရှိသော လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အဖိုးတန် ဒီရေတောနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ဆုံးရှုံး လျော့ပါးစေနိုင်သည့် တရားမဝင်စီးပွားဖြစ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ အတားအဆီးမရှိ တိုးပွား လာနေမှုကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အားလုံးမှလည်း သဘာဝအလှများ နှင့် ငပလီရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော အလှတရားများအား ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ ကိုလည်း မျှော်လင့်နေမယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သယံဇာတကြွယ်ဝမှုနှင့် ပြည်သူများ၏ ဘဝအဆင့်မြင့်မားမှု၏ အခြေခံဖြစ်သည့် ဂေဟစနစ်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ တာဝန် ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်းကျင်တွင် အချိန်နောက်ကျ ရောက်လာသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အတွက် အကြံတူ နောက်လူသာစမြဲ ဆိုသည့်အတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ထိုအကျိုး ကျေးဇူးကိုခံစားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး အခြားသူများ၏ အတွေ့အကြုံများ၊ အမှားအယွင်း များကို လေ့လာနိုင်ပြီး အခွင့်အလမ်းသစ်များနှင့် နယ်ပယ်သစ်များအား ဖွင့်လှစ်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲကို ပါဝင် ဆင်နွှဲကြရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်သူများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာရေး ကို ဖော်ဆောင်ပေးပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မပျက်မစီးတည်ရှိနေသေးသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကို လေးစားသော တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား မိမိတို့ အစိုးရအနေဖြင့် ကောင်း ချီးပေးကာ ပံ့ပိုးထောက်ပံမှုပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မိမိအနေဖြင့် ယနေ့ကျင်းပသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲသည် ရခိုင် ပြည်နယ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တစ်ခေတ်ဆန်းသစ်စေမည် သာမက မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွင် အထင်ကရ မှတ်ကျောက်တစ်ခု တင်နိုင်မည်ဟူ၍ မျှော်လင့် မိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

(Unicode Version)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close